Bayilik Sözleşmesi


BAYİLİK  SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR:                         TAYLAN MEDİKAL VE DAĞITIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   

   Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. Akçalı Sok. No:10 Kağıthane / İstanbul

   Vd.Şişli  No. 8320422139


                                               (Aşağıda kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.)

                                           

DİSTRİBÜTÖR :                   ………..…………………………………………………………………………………

Adres              :    

Vergi Dairesi   :

Vergi No          :   

Telefon İş        :

Telefon Cep    :

Web Adresi     :

E-Posta           :

                                              (Aşağıda kısaca "DİSTRİBÜTÖR ‘’ olarak anılacaktır.)


BÖLGE :


TANIMLAR:  MARKA ve ÜRÜNLER


ŞİRKET’ in mevcut ve gelecekte resmi olarak ithal ettiği veya üretimini yaptığı marka ve markalara bağlı ürünlerini ifade eder.


KONU:

ŞİRKET'in ticaretini yaptığı Ürün'lerin, BAYİ tarafından ŞİRKET'ten satın alınarak,

www ……………………………………………

www ……………………………………………

www ……………………………………………

web sitesi/siteler üzerinden ve/veya satış noktaları oluşturarak yapacağı satışın şart ve koşulları hakkındadır.


BÖLGE ve BAYİ : Her distribütörün coğrafi  çalışma alanını belirler.Coğrafi bölgesi sözleşmede belirlenen DİSTRİBÜTÖR sadece kendi bölge sınırları içersinde satış noktaları oluşturabilir ve satış faaliyetlerini yapabilir.Her DİSTRİBÜTÖR kendi bölgesinde tek yetkilidir ve başka hiçbir distribütör kendi bölgesi dışında satış noktası açamaz ve hiçbir şekilde satış yapamaz.Kendi bölgesi dışında satış yapan DİSTRİBÜTÖR ün tesbiti halinde ŞİRKET sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.

Distribütörlerin kendi bölgelerinde oluşturduğu satış noktaları ise sözleşmede BAYİ olarak tanımlanacaktır.


YORUM VE TEMEL HÜKÜMLER:


A.       Bu Sözleşme DİSTRİBÜTÖR e, acentelik, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Ürün'ü üretmek veya ürettirmek hakkı vermez. DİSTRİBÜTÖR, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup, bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin acentesi, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

B.       DİSTRİBÜTÖR bu Sözleşmekonusu işi tamamen ya da kısmen 3. Kişilere devredemez, bu sözleşmenin hükümlerini uygulanması için 3. kişilerle ortaklık kuramaz.


HÜKÜMLER:


MADDE 1: GENEL HÜKÜM


DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'de yazılı şartlar ve ŞİRKET'in zaman zaman yazılı olarak bildireceği mevzuata uygun uygulama esasları ve talimatları çerçevesinde, ŞİRKET’ten ürün satın alıp, perakende müşterilerine satmayı ve ŞİRKET'in DİSTRİBÜTÖR lüğünü (satış, stoklama, depolama) yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

ŞİRKET de bu Sözleşme'de yazılı şartlarda Ürün'leri distribütör e satmayı, resmi internet sitesinde ve ulusal basında yayınladığı reklamlarında resmi internet sitelerinde bayinin internet adresini ve mağazasını yetkili satıcı olarak bildirmeyi, ürünler ile ilgili doküman, resim, XML ve logo gibi dokümanları bayiye vermeyi ve bunların bayi tarafından sözleşme koşulları çerçevesinde kullanılmasını ve Ürün'ün DİSTRİBÜTÖR tarafından perakende müşterilerine satılmasını kabul etmiştir.

ŞİRKET bu sözleşmeden doğan tüm haklarını ayrı ayrı kullanabilecekleri gibi birlikte de hareket edebilir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET ile olan sözleşmeden kaynaklanan ticari münasebetinden dolayı diğer şirkete karşı da sorumludur. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET’in işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak tüm haklarını ayrı ayrı kullanabileceğini, sözleşmenin her bir maddesinin her bir şirket için ayrı ayrı geçerlilik kazanacağını, ŞİRKETİN sözleşmeden doğan haklarını diğer bir şirkete devredebileceği gibi 3. bir kişiye de devredebileceklerini şimdiden kabul ve taahhüt eder.


MADDE 2: ÜRÜN'ÜN DİSTRİBÜTÖR  TARAFINDAN ŞİRKET'TEN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR


2.1.       DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ten satın alacağı Ürün adedini ve türünü, Ürün niteliklerini dikkate alarak  haftalık olarak ŞİRKET'e sipariş etmek, ŞİRKET de DİSTRİBÜTÖR ün  siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda Ürün sağlamak/satmak hakkına haizdir.

2.2.     DİSTRİBÜTÖR ŞİRKET’ten satın alacağı ürünlerin toplam bedelini ŞİRKET’in zaman zaman fatura üzerinde vesair şekillerde belirleyeceği vadelerde ŞİRKET’e ödeyecektir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET tarafından belirlenen ödeme vadelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.


MADDE 3: ÜRÜN'ÜN DİSTRİBÜTÖR  TARAFINDAN MÜŞTERİLERİNE SATILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR


3.1.     DİSTRİBÜTÖR, Ürünler'i stokunda her zaman hazır bulunduracak ve perakende müşterilerine en verimli şekilde hizmet verecektir.

3.2.    DİSTRİBÜTÖR ün ürünleri ne kadar ücret mukabilinde satışa arz edeceği ŞİRKET tarafından belirlenecektir. DİSTRİBÜTÖR ŞİRKET’in iznini almadan ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapamaz, Ürün ŞİRKET’in izni ve bilgisi olmadan herhangi bir kampanya düzenleyemez. DİSTRİBÜTÖR, Müşterilerine yaptığı Ürün satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı Ürünlerin bedellerinin müşterileri tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar DİSTRİBÜTÖR e aittir ve bu veya benzeri sebeplerle DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'e karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

3.3.   DİSTRİBÜTÖR, Ürün'ü ŞİRKET'in ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. DİSTRİBÜTÖR, Ürün'ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya ŞİRKET adına, müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk DİSTRİBÜTÖR e ait olup, ŞİRKET'in bu nedenden uğrayacağı zararlar için DİSTRİBÜTÖR e rücu hakkı saklıdır. Ayrıca DİSTRİBÜTÖR haksız rekabet teşkil edecek, hüsnüniyet kaidelerine aykırı davranışlarda bulunmayacak, müşterileri yanıltıcı, abartılı reklam, tanıtım ve sair hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.DİSTRİBÜTÖR ürünlerle ilgili her türlü reklam  tanıtım ve promosyon faaliyetinde ŞİRKET ten ön izin ve onay almak zorundadır. Uymadığı takdirde her türlü Doğacak cezai şart ve tüm yasal sorumluluk DİSTRİBÜTÖR e aittir.

3.4.   DİSTRİBÜTÖR satın aldığı sözleşme konusu ürünleri, bu sözleşmede belirtilen İnternet site/sitelerinde veya BAYİ lerinde yapacaktır.İnternet sitelerinin adreslerinin değişmesi durumunda bu değişiklik ŞİRKET’e derhal bildirilecektir. ŞİRKET adres değişikliğini onaylamaz ise değişecek adreslerde DİSTRİBÜTÖR ün ŞİRKET’ in ürünlerini satma hakkı olmayacaktır.Distribütör kendi bölgesinde açtığı tüm BAYİlerin lerin adres;vergi no;unvan vb bilgilerini Şirkete bildirmekle yükümlüdür.

3.5.    DİSTRİBÜTÖR ürünlerin satışını yapacağı internet sitesinde veya yazılı ve görsel basındaki tanıtıcı reklam ve sair faaliyetlerinde kendi ismini, ticari ünvanını, adres,  telefon, web adresi gibi bilgilerini, ve üretici/ithalatçı sıfatıyla ŞİRKET ünvan ve ürünlerin ithalatı/üretimi ile ilgili bakanlık izin sayı ve tarihini yazarak ithal/üretildiğini belirtecektir.

DİSTRİBÜTÖR ŞİRKET’in sözleşmede yazılı ürünlerinin, kaçak yolla ülkeye sokulmuş veya taklit suretiyle üretilmiş olan ürünlerini satması ya da barındırması durumunda şirketimizin uğrayacağı zararı tazmin ederek ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

DİSTRİBÜTÖR, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uymak ve Ürün'e ilişkin olarak Müşterilerinden gelebilecek şikayetleri derhal ŞİRKET'e bildirmekle yükümlüdür. DİSTRİBÜTÖR, bu hususta, ŞİRKET'in zaman zaman belirleyeceği uygulama esaslarına uygun hareket edecektir.

DİSTRİBÜTÖR, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Müşteriler, tüketiciler ve/veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından ŞİRKET'in kusuru (üretim hatası) olmaksızın ŞİRKET'e karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü ŞİRKET'in maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, ŞİRKET'in ilk talebinde, derhal nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 4: TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ


4.1.       DİSTRİBÜTÖR, pazarlama ve sair konularda ŞİRKET’çe ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve ŞİRKET ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.2.       ŞİRKET bu Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek hakkını haizdir. Bu çerçevede, ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR ticari defterlerini ve müstenidatı belgelerini, satış koşullarını ve uygulamalarını, satış geliştirme ve ilgili faaliyetlerini, Müşteri ve izin halinde alt bayi Ürünlerin teşhir-satış tarzını, depolarını, stoklarını, incelemek ve denetlemek, kendi takdirine göre, hatalı gördüklerinin değiştirilmesini talep etmek hakkını her zaman haizdir. Söz konusu denetim ve incelemeler sırasında, DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET yetkililerine her bakımdan yardımcı olmayı, gerekli izahatları yapmayı ve işbirliği içinde hareket etmeyi kabul etmiştir. DİSTRİBÜTÖR, söz konusu denetimler sırasında tespit edilerek kendisine bildirilecek hata ve eksiklikleri, derhal gidermekle yükümlüdür.

4.3.       DİSTRİBÜTÖR, yukarıda beyan ettiği web sitelerinde endikasyon ve yanıltıcı bilgi veya resim yayınlamayacağını taahhüt eder.

4.4.       Taylan Medikal, sattığı tüm ürünlerin uygun standartlarda insan, doğa, hayvan v.b. unsurların sağlığına zararsız olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.


MADDE 5: ÜRÜN'ÜN VE MARKASI'NIN KORUNMASI


5.1.       DİSTRİBÜTÖR, Markanın(ların) şöhretini ve ŞİRKET'in ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve ŞİRKET'in Marka(lar)ına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

5.2.       Reklam ile ilgili Yükümlülükler

5.2.1           DİSTRİBÜTÖR, işbu sözleşmede belirttiği sitelerden, internet mecralarına, Marka(lar) ile ilgili işbu sözleşme koşullarına uymak şartıyla izin halinde reklam verme hakkına sahiptir.

5.2.2           DİSTRİBÜTÖR, Ürün’ ŞİRKET'in ve Marka(lar)’ın şöhretine ve ticari itibarına zarar verebilecek tarzda reklam yapmamayı taahhüt etmiştir.  ŞİRKET gerekli gördüğü takdirde bu reklamları durdurma ve engelleme hakkına sahiptir.

5.2.3           DİSTRİBÜTÖR, işbu sözleşme kapsamındaki Marka(lar) ile ilgili, internet dışındaki mecralara ŞİRKET’ten yazılı izin almadan reklam vermemeyi taahhüt eder.


MADDE 6: DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER


6.1.       Cari Hesap Sözleşmesi

Bu Sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 89. ve devamı maddeleri anlamında «cari hesap sözleşmesi» niteliğindedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu'nun «Cari Hesaba» ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar bu Sözleşme'den doğacak alacak-borçların ŞİRKET nezdinde ayrı ayrı tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir. Şirket ve bayii 3’er aylık dönemlerde cari hesap mutabakatı yapmakla yükümlüdür.

6.2.       Bildirimler

Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir.

6.3.       Yetkili Mahkemeler

             Taraflar arasında bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, ŞİRKET, kanunen yetkili diğer mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ce teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı talep edebileceğini ve/veya mahkemece talebin uygun bulunduğu hallerde söz konusu kararların teminat gösterilmeksizin infazını kabul etmiştir.

6.4.       Teminat

            ŞİRKETbu sözleşme süresince gerekli gördüğü takdirde, sözleşmedeki ticari ilişkinin devamı için Distribütör den cari borcunun  %30 fazlasına kadar teminat isteyebilir.

6.5.       Sözleşme'nin Ekleri

Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır.

Şahıs Firmaları için:

EK 1        Distibütör ün  yeni tarihli faaliyet belgesi,

EK 2        Distribütör ün  vergi levhasi,

EK 3        Distribütör ün imza sirküleri.

EK4         Fiyat listesi

EK 5        Distribütör ve bayi prim listesi

EK 6        Ulusal çapta Zincir mağaza satışları ve gelir paylaşımı


Şirketler için:

EK 1        BAYİ’nin ana sözleşmesi ve değişikliklerinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri, ortaklık yapısı,

EK 2        BAYİ’nin imza sirküleri,

EK 3        BAYİ’nin yeni tarihli faaliyet belgesi,

EK 4        BAYİ’nin vergi levhası.


ŞİRKET'in göndereceği-bildireceği (sirküler, rehber, bildiri, duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama esasları da, bu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleri sayılır ve ŞİRKET tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve ŞİRKET'in işyerinde ilan edilmek sureti ile veya ŞİRKET tarafından BAYİ’ye taahhütlü ve normal posta-aps-telefax kanalı ile gönderilmesi ile BAYİ’ye tebliğ edilmiş olur. Bu Sözleşme ile ilgili uygulama esasları, Rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olarak düzenlenir.

6.6.      Müşterek Borçlu-Müteselsil Kefil ve Garantör’ün Beyanı

Aşağıda adı/unvanı yazılı BAYİ ile ŞİRKET arasında akdedilen bu BAYİ’lik Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına vakıf olduğumu(zu), BAYİ’nin bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak bütün edim, taahhüt ve yükümlülüklerini gereği gibi ve zamanında yerine getireceğini ve ŞİRKET'in bu Sözleşme'den doğacak her türlü borcunu, cezai şartını, zarar, ziyan, masraf ve kaybını ödemeyi müşterek borçlu-müteselsil kefil, gerekse garantör sıfatıyla gayri kabili rücu olarak taahhüt ve garanti ederim/ederiz. Bu garanti, temel borç ilişkisinden bağımsız, asli bir garanti sözleşmesi niteliğindedir.


Müşterek Borçlu-Müteselsil Kefil ve Garantör(ler)


Adı Soyadı  :

TC No          :

İmza           :

Tarih           :


6.7.          Yürürlük:

               

Bu sözleşme imzalanmasından itibaren 1 yıllık süre için imzalanmıştır. Bu sürenin bitiminden 1 hafta önce ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak feshedilmediğinde 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Bu Sözleşme taraflarca  ……………………………………   tarihinde imzalanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.                                    BAYİ                                                                                                                          ŞİRKET

                                                                                                                                      TAYLAN MEDİKAL VE DAĞITIM DIŞ TİCARET ANONİM
EK 6 :  ŞİRKET ulusal bazda örgütlü bayi örgütlenmesi olan zincir mağazalar;zincir satış noktaları vb gibi firmalarla satış sözleşmeleri yapabilir.

Bu gibi durumlarda her DİSTRİBÜTÖR ün bölgesindeki zincir mağazaya ait satış noktalarında yapılan satışlardan DİSTİRBÜTÖR ün aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi halinde ŞİRKET ; DİSTRİBÜTÖ R e % 5 (ciro bazında) prim verir.Primler ŞİRKET ilgili zincir mağazadan tahsilatın yapıldığı tarihten en geç 30 gün sonra DİSTRİBÜTÖR cari hesabına ödenir.

DİSTRİBÜTÖR ün prim e hak kazanması için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmesi zorunludur.Şirket aşağıda belirtilen koşulları denetleyen ve onaylayan tek yetkilidir.Şirket bu şartları yerine getirmeyen DİSTRİBÜTÖR e prim ödememe hakkına sahiptir.DİSTRİBÜTÖR konuda hiçbir hak ve alacak istemeyeceğini peşinen kabul eder.

Ulusal çapta örgütlü zincir mağaza prim koşulları :

DİSTRİBÜTÖR bölgesindeki zincir mağaza satış noktalarını her ay en az bir kez ziyaret edecek ; satış fiyatı,satış adetleri ve satış standlarını denetleyerek şirkete bildirecektir.

DİSTRİBÜTÖR bölgesindeki zincir mağaza satış noktalarının varsa ürün taleplerini tesbit edecek ve aynı gün içersinde şirkete bildirecektir.

DİSTRİBÜTÖR ; bölgesindeki zincir mağaza satış noktalarında ŞİRKET in ürünlerine ait afiş,dönkart,pop malzemeleri vb gibi materyelleri kontrol edecek,eksik veya yıpranmış olanları şirkete bildirecektir.

DİSTRİBÜTÖR ; bölgesindeki zincir mağaza satış noktalarında rakip ürün satışı varsa o ürünün fiyat,satış adedi ve stand çalışmalarını ŞİRKET e bildirecektir.

Tüm bu bilgilendirmeler ŞİRKET tarafından oluşturulan BAYİ ziyaret formu ile yapılacak ve DİSTRİBÜTÖR tarafından doldurularak ŞİRKET  e E-Mail yoluyla Şirket in belirlediği tarihlerde ŞİRKET  e gönderilecektir.


İletişim Bilgileri

0212 441 34 00